W Urzędzie Miejskim w Mikołowie doszło do zorganizowanego spotkania zespołu porozumiewawczego, którego głównym celem było omówienie kwestii związanych z eksploatacją terenu pod gminą Mikołów. Informację o tym wydarzeniu przekazał nadzór górniczy.

Na posiedzeniu, które miało miejsce 30 listopada, obecni byli delegaci z kluczowych instytucji i firm. Z grona uczestników można wymienić przedstawicieli Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku oraz Urzędu Miasta Mikołowa. Również Polska Grupa Górnicza oraz Jastrzębska Spółka Węglowa poprzez swoje kopalnie Ruda (PGG), Bolesław Śmiały (PGG), Budryk (JSW) były reprezentowane na spotkaniu. Dodatkowo, pojawili się członkowie Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń – Kopalnie w Całkowitej Likwidacji.

W agendzie spotkania znalazło się m.in. przedstawienie sprawozdania z działalności kopalń Bolesław Śmiały, Ruda i Budryk. W omawianym raporcie zawarto informacje na temat przeprowadzonej jak i planowanej eksploatacji górniczej. Dodatkowo, omówiono wpływ tych działań na powierzchnię terenu oraz omówienie kwestii napraw szkód generowanych przez działalność zakładu górniczego.

Spotkanie zakończyło prezentacja dyrektora Oddziału SRK Kopalń Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Zaprezentował on aktualny status likwidacji KWK Makoszowy, szczególnie skupiając się na detalach dotyczących realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Mikołów.