Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stara się zapobiegać sytuacjom, w których do baku trafiło złej jakości paliwo. Każdego roku losowo wybrane stacje benzynowe przechodzą jakościowe badania. W województwie śląskim większość stacji odbyła kontrolę pozytywnie.

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw wprowadzono 1 maja 2004 r. Polska musiała się wówczas wywiązać z obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Celem systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest sprawdzanie pod względem statystycznym jakości paliw wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także eliminowanie paliw, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa.

Badaniom podlegają następujące gatunki paliw:

  • benzyny (bezołowiowe RON 95 i RON 98),
  • olej napędowy,
  • biopaliwa ciekłe (B20 i B100),
  • gaz skroplony (LPG),
  • sprężony gaz ziemny (CNG),
  • lekki olej opałowy

Mimo, że duża część stacji w wojewodztwie śląskim przeszła testy pomyślnie, warto spradzić na stronie UOKiK, które placówki należy omijać, ponieważ nie spełniają wymagań. Moża w ten sposób zaoszczędzić duże sumy na późniejszej naprawie silnika.

Jakie kary za niespełnianie wymagań?

Jeśli okaże się, ze kontrolowane paliwo nie spełnia wymagań jakościowych, prezes UOKiK zobowiązuje kontrolowanego przedsiębiorcę, w drodze decyzji administracyjnej, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych. 

Natomiast za wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych ustawa przewiduje kary grzywny:

  • od 50 tys. do 500 tys. zł (lub karę pozbawienia wolności do lat 3)
  • od 100 tys. do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jeżeli paliwo stanowi mienie znacznej wartości
  • od 10 tys. do 25 tys. zł w przypadku mniejszej wagi
  • od 25 tys. do 250 tys. zł za działania nieumyślne

Każdy, kto zauważy, że kupione paliwo nie ma właściwej jakości, proszony jest o wypełnienie formularza, który jest dostępny na stronie UOKiK. W formularzu należy wypisać dokładne dane stacji (nazwy stacji, nazwy i numeru ulicy, miejscowości), aby urząd mógł wykonać kontrolę.