Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na stanowiska: ratownik medyczny Zespołu Medycznego w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach oraz ratownik medyczny Zespołu Medycznego w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Częstochowie.

Katowicka Policja poszukuje dwóch ratowników medycznych, którzy mają lub chcą zdobyć doświadczenie w służbie policyjnej. 

Chętni na stanowisko mogą ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji na stanowisko kursanta Policji ze stopniem etatowym posterunkowego, a następnie odbyć bezpośrednio po przyjęciu do służby szkolenia podstawowego. Po zakończeniu szkolenia podstawowego istnieje możliwość mianowania na stanowisko ratownika medycznego, co daje możliwość nabycia uprawnień emerytalnych po 25 latach służby w Policji.

Jeśli chodzi o obowiązki, osoba taka będzie podejmować czynności ratunkowe i udzielać pomocy medycznej na miejscu zdarzenia. W zakres obowiązaków wchodzi również prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych dla policjantów OPP w Katowicach, odpowiedzialność za należyty stan i sprawność sprzętu medycznego, a także utrzymanie w stanie gotowości do działań ambulansów medycznych znajdujących się na stanie jednostki czy też zabezpieczenie medyczne funkcjonariuszy w czasie doskonalenia zawodowego, zajęć z wyszkolenia strzeleckiego, zajęć poligonowo-szkoleniowych i specjalistycznych pododdziałów Policji.

Warto wiedzieć, że nie każdy może wykonywać ten zawód. Uprawnienie do rekrutacji ma obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Przyszły ratownik to ktoś korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się podporządkować. Od kandydatów na to stanowisko wymaga się posiadania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego.